TRANS KONTROL

STATYSTYKI, ZDARZENIA, INCYDENTY DANYCH OSOBOWYCH

W tym miejscu pragniemy zapoznać Państwa ze zdarzeniami, które miały miejsce w ostatnim okresie czasu. Zdarzenia te uzyskaliśmy z naszego Działu Odwołań i Skarg oraz od Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przedstawiamy tutaj incydenty związane z ochroną danych osobowych oraz szereg treści osób ukaranych opłatą dodatkową i innych pasażerów oraz informacje i ustalenia na temat przedstawionego przypadku uzyskane podczas prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

W ten sposób pragniemy Państwu przybliżyć pracę kontrolerów i naszych pracowników zajmujących się skargami na nich. Na podstawie tych przypadków nie trudno wyrobić sobie opinię o zasadności wielu skarg dotyczących pracy kontrolerów. Jak sami Państwo zauważą, praca kontrolerów biletowych nie należy do najłatwiejszych, a dodatkowo nie jest dobrze postrzegana przez większość społeczeństwa. Jest to duży problem społeczny, albowiem duża tolerancja społeczności lokalnej w stosunku do "gapowiczów" powoduje, że osoby takie nie czują presji z tej strony. Sytuacja taka niestety doprowadza do przekonania, że korzystanie z publicznych środków komunikacji miejskiej czy też gminnej bez zapłaty za usługę, staje się normą. Jesteśmy jednak przekonani, iż sytuacja ta ulegać będzie poprawie, dzięki między innymi takim działaniom jak nasze.

STATYSTYKI

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze statystki. Nasz Dział Skarg prezentuje każdego roku dla Państwa efekty pracy Działu.

Statystyka skarg za rok 2023

Miesiąc Łączna liczba skarg Skargi niezasadne Skargi zasadne
Styczeń 0 0 0
Luty 0 0 0
Marzec 1 1 0
Kwiecień 1 1 0
Maj 1 1 0
Czerwiec 4 4 0
Lipiec 0 0 0
Sierpień 0 0 0
Wrzesień 1 1 0
Październik 1 1 0
Listopad 5 4 1
Grudzień 2 2 0
Razem 16 15 1

Statystyka skarg za rok 2022

Miesiąc Łączna liczba skarg Skargi niezasadne Skargi zasadne
Styczeń 1 1 0
Luty 0 0 0
Marzec 0 0 0
Kwiecień 1 1 0
Maj 2 2 0
Czerwiec 2 2 0
Lipiec 1 1 0
Sierpień 2 2 0
Wrzesień 1 1 0
Październik 0 0 0
Listopad 2 2 0
Grudzień 0 0 0
Razem 12 12 0

Statystyka skarg za rok 2021

Miesiąc Łączna liczba skarg Skargi niezasadne Skargi zasadne
Styczeń 5 5 0
Luty 2 2 0
Marzec 5 3 2
Kwiecień 0 0 0
Maj 5 3 2
Czerwiec 9 9 0
Lipiec 2 2 0
Sierpień 0 0 0
Wrzesień 0 0 0
Październik 1 1 0
Listopad 2 1 1
Grudzień 1 1 0
Razem 32 27 5

Statystyka skarg za rok 2020

Miesiąc Łączna liczba skarg Skargi niezasadne Skargi zasadne
Styczeń 1 1 0
Luty 2 2 0
Marzec 0 0 0
Kwiecień 0 0 0
Maj 0 0 0
Czerwiec 0 0 0
Lipiec 3 2 1
Sierpień 3 3 0
Wrzesień 0 0 0
Październik 2 2 0
Listopad 2 2 0
Grudzień 2 2 0
Razem 15 14 1

Statystyka skarg za rok 2019

Miesiąc Łączna liczba skarg Skargi niezasadne Skargi zasadne
Styczeń 5 4 1
Luty 3 1 2
Marzec 3 3 0
Kwiecień 1 1 0
Maj 6 6 0
Czerwiec 4 3 1
Lipiec 7 6 1
Sierpień 3 3 0
Wrzesień 1 1 0
Październik 0 0 0
Listopad 2 2 0
Grudzień 2 1 1
Razem 37 31 6

Statystyka skarg za rok 2018

Miesiąc Łączna liczba skarg Skargi niezasadne Skargi zasadne
Styczeń 2 1 1
Luty 1 1 0
Marzec 2 0 2
Kwiecień 3 0 3
Maj 2 0 2
Czerwiec 3 2 1
Lipiec 2 0 2
Sierpień 1 1 0
Wrzesień 3 3 0
Październik 6 6 0
Listopad 7 4 3
Grudzień 1 1 0
Razem 33 19 14

AKTUALNE INCYDENTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Uwagi do powyższych incydentów.

Możliwymi konsekwencjami naruszenia może być nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych m.in. w celu

  1. uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości
  2. uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL
  3. korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego. Uniemożliwiałoby to właściwej osobie skorzystanie z przysługującego jej prawa
  4. wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osoby, której dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania jej odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa
  5. zawarcia umowy o świadczenie usług, tj. np. telewizja kablowa, telefon, Internet a następnie zaprzestanie opłacania rachunków i spowodowanie dla osoby, której dane dotyczą, negatywnych konsekwencji w postaci zadłużenia

Zalecenia co do zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia

Celem zminimalizowania w/w skutków możecie Państwo przedsięwziąć następujące środki zaradcze:

  1. możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej
  2. zachowania ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu
  3. głoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. ,,kradzieży tożsamości"
Powyższe przypadki dotyczą utraty danych osobowych na etapie ich pozyskiwania przez kontrolera biletowego. Dane te nigdy nie dotarły do biura Trans Kontrol i nie były przez nas przetwarzane. Zakres utraconych danych opisany w w/w Incydentach ma charakter jedynie przybliżony, albowiem informacja pochodzi od kontrolera, na podstawie sporządzonego przez niego raportu z pamięci. Finalnie, może się okazać, że zakres utraconych danych był mniejszy niż zgłoszony przez IODO. W zgłoszeniu IODO przytoczył największy z możliwych zakresów danych, które mogły ulec naruszeniu. Obecnie wdrożono stosowne procedury mające na celu zidentyfikowanie osób których dane dotyczą. W tym celu opracowano i wdrożono plan działania polegający między innymi na stałym i regularnym monitorowaniu w bazie danych opłat dodatkowych i transferów pieniężnych związanych z opłatami dodatkowymi. W przypadku ujawnienia osób których naruszenie dotyczyło, zostaną podjęte stosowne kroki zaradcze (j.w., ale spersonalizowane).

Informacja dotycząca Inspektora Danych (IODO)

IODO przyjmuje zgłoszenia telefoniczne pod w/w numerem w godzinach urzędowania biura Trans Kontrol tj. 11-15 w dni robocze. W pozostałym czasie należy kontaktować się z IODO wyłącznie mailowo.