TRANS KONTROL

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma Trans Kontrol s.c. Nasza siedziba znajduje się na os. St. Batorego 101, 60-687 Poznań. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: (61) 65-62-115 oraz poczty email: biuro@transkontrol.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową www.transkontrol.pl. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iodo@transkontrol.pl. Cele przetwarzania danych osobowych w naszej firmie to rekrutacja i zatrudnienie pracowników, świadczenie usług kontroli biletowej w środkach transportu oraz współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług. Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, art. 33a prawa przewozowego, zgoda podmiotu danych, umowy zawarte pomiędzy firmami oraz inne przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym w przypadku zawarcia z nami umowy oraz potrzeb związanych z prawem przewozowym. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub będzie skutkowało naruszeniem prawa.

Odbiorcami danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, windykacji, szkoleń, ubezpieczenia. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podające w naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Informacje, pytania i prośby dotyczące Państwa praw, będziemy przyjmować na adres e-mail: biuro@transkontrol.pl. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych można wycofać ją w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza firma nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.