TRANS KONTROL

UWAGA! Przy składaniu pisma dot. e-pozwu należy obowiązkowo podać swój aktualny adres zameldowania oraz korespondencyjny i numer PESEL w celu właściwej weryfikacji osoby

W przypadku otrzymania pozwu sądowego w sprawie zapłacenia opłaty dodatkowej (opłat dodatkowych) należy zastosować się do informacji wskazanych w piśmie przez Sąd. Należy uiścić kwotę wskazaną w Nakazie Zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie tam wskazanym.

Przekroczenie terminu lub brak wpłaty spowoduje skierowanie sprawy do właściwego miejscowo Komornika celem egzekucji należności. Odsetki należy obliczyć samodzielnie, można w tym celu skorzystać z kalkulatora odsetek ustawowych.

Kalkulator odsetek ustawowych

Każda wpłata w pierwszej kolejności księgowana jest w sposób następujący:

  1. odsetki
  2. koszty pełnomocnictwa
  3. koszty sądowe
  4. opłata dodatkowa

W przypadku niedopłaty zawsze pozostanie zaległość z tytułu opłaty dodatkowej podlegająca dalszej egzekucji, z komorniczą włącznie.

Niezastosowanie się do nakazu zapłaty lub wniesienie sprzeciwu wiązać się będzie z powstaniem dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Dodatkowy koszt zastępstwa procesowego w przypadku drogi sądowej to kwota co najmniej 120 zł. Koszty sądowe mogą być również wyższe w zależności od wysokości roszczenia.