TRANS KONTROL

Wezwanie do zapłaty można uregulować w biurze firmy Trans Kontrol (TK) w Poznaniu os. St. Batorego 101, 60-687 Poznań (teren SP nr 67, wejście od boiska, od szczytu) lub dokonując wpłaty na konto (numer rachunku podany na wezwaniu) wpisując w tytule obowiązkowo serię i numer wezwania do zapłaty. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto lub do kasy TK. Po 14 dniach od wystawienia wezwania w przypadku braku wpłaty będą naliczane odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych (art. 481 par. 1 i par 2 (1) KC).W przypadku okazania ważnego dokumentu na przewóz (wraz z dowodem zakupu biletu zawierający dane pasażera, datę i godzinę zakupu oraz czas ważności) lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w terminie 7 dni od daty zdarzenia (oba warunki muszą być spełnione), wezwanie do zapłaty ulega umorzeniu. Od nałożonego wezwania do zapłaty przysługuje pasażerowi odwołanie do Trans Kontrol w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia niniejszego wezwania do zapłaty. Złożenie odwołania nie wstrzymuje biegu terminu wezwania do zapłaty. Odwołanie można złożyć w formie pisemnej w biurze Trans Kontrol (adres j.w.) lub za pośrednictwem poczty na adres j.w. lub pocztą elektroniczną - na adres odwolania@transkontrol.pl. W treści odwołania należy obowiązkowo podać: imię, nazwisko, numer PESEL oraz dokładny adres osoby ukaranej, a także serię i numer otrzymanego wezwania do zapłaty. Odwołania nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Brak uiszczenia należności z tytułu wezwania do zapłaty będzie skutkował rozpoczęciem procedury windykacyjnej. Dane osobowe uzyskiwane w trakcie kontroli biletowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu umowy przewozu. Kontakt telefoniczny: 61 6562115 (w godzinach urzędowania). Informacja o kosztach windykacyjnych na stronie www.transkontrol.pl.