TRANS KONTROL

UWAGA! Przy składaniu odwołania należy obowiązkowo podać aktualny adres zameldowania oraz korespondencyjny i numer PESEL osoby ukaranej w celu właściwej weryfikacji pasażera

ODWOŁANIA OD OPŁAT DODATKOWYCH KREDYTOWYCH (ODK)

  1. Terminy składania odwołań: 3 miesiące (licząc od daty zdarzenia) - na nałożenie opłaty dodatkowej kredytowej (liczy się data wpływu odwołania lub stempla pocztowego). Odwołanie złożone po tym terminie nie podlega rozpoznaniu, bez względu na jego zasadność
  2. Odwołania można składać listownie, mailowo lub osobiście
  3. Złożenie odwołania nie wstrzymuje terminów płatności. Zaleca się dokonanie wpłaty we wskazanym terminie nawet w przypadku złożenia odwołania. W przypadku bowiem negatywnej odpowiedzi na złożone odwołanie mogą powstać dodatkowe koszty (np. odsetki, roszczenie windykacyjne). Sprawa może także zostać przekazana do windykacji lub do Sądu
  4. Termin rozpatrzenia odwołania do 30 dni
  5. W przypadku złożenia ponownego odwołania od otrzymanej decyzji wydanej przez Trans Kontrol, pismo pozostanie bez odpowiedzi, jeżeli z jego treści nie wynikną nowe okoliczności uzasadniające złożenie kolejnego odwołania
  6. W celu złożenia odwołania lub skargi można skorzystać z naszego wzoru:
pobierz.pdf

OPŁATA MANIPULACYJNA (OM)

To opłata nakładana najczęściej w zamian za opłatę dodatkową kredytową (tylko w przypadku zasadnej opłaty). W przypadku udokumentowania przysługującego uprawnienia (np. do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego) w terminie 7 dni od zdarzenia opłata dodatkowa zostaje anulowana, a w zamian nakładana jest opłata manipulacyjna (pod warunkiem dopuszczalności tego).

pobierz.pdf

WINDYKACJA

W przypadku braku wpłaty należności w wyznaczonym terminie (patrz pouczenie na Opłacie Dodatkowej) doliczane są odsetki ustawowe oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa. Dodatkowo na wezwaniu może znajdować się wezwanie do zapłaty roszczenia windykacyjnego czyli kwota, którą firma windykacyjna pobrała jako wynagrodzenie za przeprowadzenie czynności windykacyjnych.

Windykacja może być zlecona zewnętrznej firmie windykacyjnej. W przypadku bezskutecznej windykacji sprawa kierowana jest do właściwego miejscowo Sądu, a po uzyskaniu nakazu zapłaty w przypadku braku uregulowania zobowiązania, sprawa przekazywana jest do postępowania komorniczego.

Należności roszczeniowe
podstawa prawna

OPŁATY

TABELA OPŁAT
Opłata (i jej charakter) Opis
Opłata manipulacyjna (ustawowy) Wysokość opłaty jest ustalana przez danego Przewoźnika
Koszty obsługi ratalnej (umowny) 30% wartości zadłużenia
Koszty wezwania do zapłaty (uchwała lub t.p.) To koszty określone w przepisach porządkowych lub Regulaminie Przewozów danego przewoźnika bądź w innych aktach prawnych stanowionych przez uprawnione władze lokalne
Roszczenie windykacyjne (roszczeniowy)* Uzależnione od kosztów poniesionych na skutek windykacji przez zewnętrzne firmy. Jeżeli zaistniały takie i spowodowały szkodę w majątku Wierzyciela, wówczas Wierzyciel występuje z roszczeniem odszkodowawczym. Roszczenie wyszczególnione będzie na wezwaniu do zapłaty
TERMINY
Rodzaj czynności Termin podjęcia czynności
Przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej Po 14 dniach od daty zdarzenia (nałożenia opłaty dodatkowej). Uwaga! Może powstać roszczenie windykacyjne
Wezwanie przedsądowe lub informacyjna o sprzedaży długu Po 60 dniach od daty zdarzenia (daty nałożenia opłaty dodatkowej) lub w terminie późniejszym
Przekazanie sprawy do sądu (pozew) Po 180 dniach od daty zdarzenia (daty nałożenia opłaty dodatkowej) lub w terminie późniejszym
Przekazanie sprawy egzekucji komorniczej Po 30 dniach od daty uprawomocnienia się wyroku sądu lub w terminie późniejszym
*Roszczenie windykacyjne- jeżeli ma zastosowanie, Wierzyciel wysuwa wobec Dłużnika roszczenie dodatkowe wynikające z konieczności poniesienia przez Wierzyciela dodatkowych kosztów. Wierzycielowi przysługuje prawo do wniesienia pozwu o zapłatę roszczenia z tytułu spowodowania szkody w majątku (szczegółowa informacja na wezwaniu do zapłaty). Roszczenie to nie powiększa zadłużenia Dłużnika, powoduje jednak, iż Wierzyciel będzie rościł sobie prawo do żądania zapłaty kwoty roszczenia na drodze postępowania sądowego. Wierzyciel może wysyłać pisma do Dłużnika wzywające do zapłaty roszczenia. Wierzyciel może też zlecić niniejszą czynność zewnętrznemu podmiotowi. Wierzyciel po bezskutecznym wezwaniu (także zewnętrznego podmiotu) może wnieść pozew do sądu o zapłatę roszczenia windykacyjnego. Wierzyciel może też odstąpić od przekazania sprawy do sądu jeśli uzna to za stosowne, w szczególności jeżeli Dłużnik ureguluje całość zobowiązania w wyznaczonym terminie.